Skriv ut

Förskönings- & julgransbidrag (2023)


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Redovisning/Fakturaunderlag

Bestämmelser för bidrag till försköning och julgran i Sjöbo kommuns mindre orter och byar.
Årligen avsätter tekniska nämnden i sin budget 50 000 kr till att dela ut till försköningsåtgärder (ca 35 000 kr) och julgranar (ca 15 000 kr) i Sjöbo kommuns mindre orter och byar. Avsättning av medel för bidrag görs så länge budgetsituationen medger detta.

Syfte

För att ta till vara de positiva krafterna som finns och uppmuntra byarnas egna initiativ till försköning av omgivningen.
Försköningsbidraget kan bl.a. användas till skötsel av grönytor, planteringar, blommor, krukor, parkbänkar, anslagstava mm.

Bidragsbestämmelser

Ansökan:
Ansökan görs digitalt via föreningsregistret.
Vem:
Kan sökas av byalag eller annan förening, sammanslutning eller liknande som enligt tekniska nämndens bedömning är representativ för de boende i området. Endast en förening per by och år beviljas bidrag för försköning respektive julgran.
OBS! Begränsning för bidrag till julgran. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige och tekniska nämnden medges endast bidrag för julgran i orter som kommunen tidigare satt upp julgranar i: Vanstad, Tolånga, Eriksdal, Röddinge, Näsby, Fränninge, Äsperöd, Vollsjöby, Eggelstad, Klasaröd och Lövestadby.
Tidpunkt:
Bidrag skall sökas årligen. Tidigast den 1 februari och senast den 31 mars skall ansökan vara inkommen till tekniska förvaltningen för att vara aktuell för bidrag det aktuella året.
Bidragets storlek:
Försköning max 5 000 kr
Julgran 1 500 kr
Utbetalning:
Bidraget utbetalas när samtliga arbeten är avslutade.
Övrigt:
När det gäller bidrag till försköning skall protokoll från föreningens senaste årsmöte bifogas ansökan.
Försköningen skall vara till nytta för allmänheten.
Föreningen ansvarar för att införskaffa de tillstånd och avtal som eventuellt krävs för den planerade åtgärden.
Föreningen ansvarar, mot aktuell lagstiftning, för att planerad åtgärd utförs och driftas på ett, för allmänheten, säkert sätt.
Föreningen ansvarar för samtliga nutida och framtida arbete och kostnader för planerad åtgärd.
Vid många ansökningar prioriteras de byar där kommunen inte sköter / har allmän platsmark. Ansökningar inkomna efter ansökningsperioden behandlas endast om det finns kvarstående medel.
Tekniska nämnden äger rätt att tolka och tillämpa dessa bestämmelser på sätt som motsvarar syftet med bidragsgivningen och äger rätt att utfärda kompletterande anvisningar till desamma.
Tekniska nämnden äger i speciella fall, där synnerliga skäl föreligger och ingen prejudicerande verkan kan väntas, medge undantag från dessa bestämmelser.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in